تعرفه های تبلیغات در یاماها پک

تبلیغات در قسمت سازهای کارکرده
برای یکماه  همراه با درج شماره تلفن خود شما
پنجاه هزار تومان (همراه با نمایش همزمان در صفحه فروشگاه )                            
تبلیغات شما در قسمت اسلاید شو
در صفحه اصلی سایت بصورت متحرک
دویست هزار تومان برای یکماه
تبلیغات صفحه فروشگاه اسلاید شو
بصورت متحرک و بزرگ
صد و پنجاه هزار تومان برای یکماه