جینوس کلمه ایست که در تمام فرهنگ ها تقریبا شبیه به هم تلفظ میشود،

اصل کلمه یونانی است

در یونان باستان خانواده های با اصالت را جینوس می نامیدند (( به معنی ژن خوب یا با اصل ونسب))

ریشه کلمه از ژن گرفته شده است که در یونانی و انگلیسی جیـــــن خوانده میشود،

ژن در ادبیات پارسی به معنی جنس است.

پس معنی کلمه جینوس در پارسی بهترین جنس یا به زبان عامیانه به معنی جنس اصل ونسب دار است
که کتابی آن الهه جنس یا خدای جنس است،