کیبورد جدید یاماها با نامهای

S975 و S775

معرفی شدند

 

چهار قابلیت اصلی در این دو مدل به چشم میخورند

  1. ارتقای فضای سمپل S975 به 768 مگابایت و S775 به 280 مگابایت
  2. اضافه شدن امکان ذخیره تنظیمات LIVE CONTROLER در رجیستر ها
  3. اضافه شدن لگاتو
  4. اضافه شدن HALF BAR FILL به قسمت پدالها برای اجرای پاساژهای 1/2 با پدال

صداهای S975 از 989 صدا به 1090 صدا ارتقا یافتند که 14 تا از این مجموع درامکیتهای جدید هستند

ریتمها هم از366 به 431 ارتقا یافتند و البته 5 ریتم دیجی هم اضافه شدند

این مورد یکی از شاهکارهای این کیبورد است

که تعدادی از پکهای شرکتی یاماها در اینجا نصب شده و خارج از فضای سمپل ابل استفاده است